JOG är en förkortning av Jag Och Gruppen och handlar om socialt och emotionellt lärande, beteendeorienterat ledarskap och konstruktiv konflikthantering. 2015 mottog Rickard Axell och Peter Skantze Ulricehamns Kommuns Lärandepris. Bildandet av JOG-alliansen och skapandet av vårt material är således en utveckling av det arbete som låg till grund för detta pris.

Vårt arbeta syftar till att ge barn och vuxna verktyg till att förhålla sig till gruppen och dess miljö. Att vi ska kunna se vår egen roll i konflikter, bråk eller meningsskiljaktigheter och att vi ska lära känna sambandet mellan känsla och beteende.

Vårt arbete är förebyggande och inte ambulerande. JOG har sin start i teoretiska genomgångar men det stora arbetet görs praktiskt i givna situationer Vår vision är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de som i någon form leder barn och ungdomar.

Vi arbetar med lättförståeliga pedagogiska verktyg som med enkelhet kan tillämpas i den grupp man befinner sig i. Dessa verktyg kan således bli en del av och ett komplement till en verksamhets befintliga värdegrundsarbete och så småningom ett ”språk” som man talar i sin grupp. 

Våren 2020 bildade vi den ideella föreningen; JOG-alliansen. Med start hösten 2020 driver vi ett projekt i Ulricehamns Kommun med huvuduppdrag i att arbeta uppsökande mot kommunens idrottsföreningar och grundskolor.

JOG-alliansens styrelse:

Ordförande – Johan Lind

Ledamot – Elisabeth Dahlgren

Ledamot – Jens Johansson

Ledamot och tillika anställd i projektet – Rickard Axell

Vårt projekt är möjligt att genomföra tack vare ett generöst ekonomiskt stöd från bl.a. Ulricafonden/Ulricehamns Sparbank och Leader Sjuhärad. Detta innebär således att JOG-alliansen kan erbjuda en arbetsmodell som är gratis för mottagaren, då inom Ulricehamns kommun.

Vår målgrupp sträcker sig från ledare/lärare, föräldrar/vårdnadshavare till barn/ungdomar 9-15 år. Vi har som vision att ge möjlighet för åldrarna 13-15 år att fungera som JOG-ambassadörer och vara delaktiga i arbetet som positiva förebilder för yngre barn. Under 20/21 har vi som målsättning att besöka så många verksamheter som möjligt.

Ni får årets Lärandepris 2015 för ert målmedvetna sätt att arbeta med JOG (Jag Och Gruppen) som handlar social och emotionell träning. JOG är en viktig del av skolans vardag som resulterar i att eleverna mår bra, presterar bättre och därmed också har högre måluppfyllelse. Ert arbete med JOG berikar samspelet med andra och gynnar inlärningsförmågan i all undervisning och är på så sätt ett arbete som kommer alla barn till godo.